5 października w Urzędzie Gminy Dubeninki podpisana została umowa pomiędzy gminą Dubeninki reprezentowaną przez wójta oraz skarbnika, a Ryszardem Pawlukanisem, właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego „PALWOD", na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy - II etap wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Kiepojcie". Jest ona współfinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość kosztorysowa inwestycji to 4.404.308,40zł.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferty złożyło pięciu wykonawców. Najkorzystniejszą okazała się złożona przez „PALWOD", która opiewała na cenę 3.034.618,40 złotych brutto.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żytkiejmy - II etap polegający na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości: 14,058km (w tym kanalizacja grawitacyjna 8,046km i ciśnieniowa 5,083km, montaż pompowni oraz wykonanie przyłączy elektrycznych)
  • rozbudowie sieci wodociągowej z rur PE100 DN160 SDR17 o długości 335mb oraz z rur PE100 DN110 SDR17 o długości 430mb, z wpięciem w sieć wodociągową na terenie miejscowości Kiepojcie.

Rozpoczęcie prac planowane jest jesienią bieżącego roku, a zakończenie w lipcu 2012.


Wyszukiwarka

Loading