30 sierpnia w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się ósma sesja Rady Gminy. Radni będą m.in. ponownie rozstrzygać o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ślubowanie radnego złoży też nowa radna Agnieszka Ewa Sztejter. Początek obrad o godzinie 9.30. Przedstawiamy Państwu planowany porządek posiedzenia.

 

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Złożenie ślubowania przez radnego
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji statutowej Rady Gminy Dubeninki
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji zdrowia, oświaty i kultury
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji rewizyjnej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Dubeninki do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Dubeninki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 14. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011
 15. Informacja na temat poszukiwania złóż gazu łupkowego na terenie gminy Dubeninki
 16. Sprawy różne
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
 18. Zamknięcie obrad

Wyszukiwarka

Loading