31 marca o godz. 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach rozpocznie się V sesja Rady Gminy Dubeninki.

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i wnioski
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dubeninki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Dubeninki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2011-2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dubeninki
 13. Sprawy różne
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
 15. Zamknięcie obrad

Wyszukiwarka

Loading