DUBENINKI. Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zaprasza organizacje pozarządowe oraz sołectwa z obszaru miny Dubeninki do udziału w konkursie „Najatrakcyjniejsze stoisko”. Szczegółowe informacje w regulaminie.

Regulamin Konkursu „Najatrakcyjniejsze Stoisko”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, z siedzibą w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6.
2. Celem konkursu jest promocja
3. produktu lokalnego, zwyczajów, tradycji i kultury regionalnej Gminy Dubeninki.
4. Przedmiotem konkursu jest aranżacja stoiska podczas Festynu w Dubeninkach.

II. ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz sołectwa z obszaru Gminy Dubeninki.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszeniowej” i przekazanie jej do dnia 04/07/2016 r. do godz. 16.00, do siedziby GCK w Dubeninkach (drogą mailową lub osobiście).
3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Festynu w dniu 10.07.2016 r. około godz. 18:00
4. Formularz karty wraz z regulaminem konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.gckdubeninki.pl oraz na lokalnych stronach internetowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie przyczyn od niego niezależnych.
6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
7. Namioty należy dostarczyć we własnym zakresie, Organizator zapewnia stoliki i ławki;
8. Stoiska powinny być przygotowane do godz. 15.00 w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87 615 8582 lub 87 615 8302

III. KRYTERIA OCENY:

Komisja konkursowa, odwiedzając wszystkie stoiska dokona ich oceny w oparciu o poniższe kryteria:
   - Ogólny wygląd stoiska (estetyka, aranżacja)
   - Produkty rękodzielnicze,
   - Formy prezentacji produktów/ wyrobów (np. pokazy wytwarzania),

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD:

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu AGD: I miejsce- 300 zł oraz 2 wyróżnienia po 150 zł.
2. Komisja przekaże informację o laureatach w tym samym dniu tj. 10 lipca 2016r. zgodnie z programem Festynu, gdzie wkomponowane zostało uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród.
3. Werdykt Komisji jest ostateczny.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji przedsięwzięcia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Informacje o nagrodzonych stoiskach zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.gckdubeninki.pl

 

 

 


Wyszukiwarka

Loading