DUBENINKI. 30 grudnia radni gminy Dubeninki przyjęli budżet gminy na 2014 rok. „Za" byli wszyscy głosujący. Dochody gminy w 2014 roku wyniosą 8.815.263zł, w tym dochody bieżące 8.785.263zł i majątkowe 30.000zł. Wydatki mają wynieść 8.836.397,97zł, w tym bieżące 8.283.792,98zł i majątkowe 552.604,99zł. Deficyt w wysokości 21.134,97zł ma zostać pokryty kredytem.

W 2014 roku 80.000zł ma być przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (np. równanie, odśnieżanie), 50.000zł na remont drogi Łoje-Tuniszki. 358.379,97zł ma kosztować termomodernizacja budynku szkoły w Żytkiejmach. Wójt jednak liczy, że po przeprowadzeniu przetargu kwota ta znacznie spadnie. Na świadczenia rodzinne przeznaczone zostanie 1.093.382zł. 1.736.610zł to planowane wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy (w tym płace i pochodne 1.031.660zł). Diety sołtysów to wydatek 12.000zł, działalność rady gminy (ryczałt dla przewodniczącego diery radnych) ma kosztować budżet 37.000zł. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej to 1.529.229zł, gimnazjum 696.671zł. 323.255zł będzie kosztowało dowożenie uczniów do szkół. 6.590zł to składka gminy do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury wyniosą 284.845zł (w tym środki na modernizację świetlic w Linowie i Żytkiejmach w wysokości 79.225,02zł). Biblioteka otrzyma dotację w kwocie 161.981zł. Na wsparcie działań organizacji pozarządowych przeznaczono 10.000zł.

Ważniejsze źródła dochodów to podatek rolny (710.400zł) i podatek od nieruchomości (637.000zł). Subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa ma wynieść 4.180.550zł. i będzie niższa niż w 2013 roku o 241.238zł. Należna część podatku dochodowego, płaconego przez mieszkańców, ma przynieść gminie 706.135zł.

 

 


Wyszukiwarka

Loading