Wójt gminy Dubeninki zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w gminie Dubeninki. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu dostępnym tutaj, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Dubeninki (ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki). Termin przyjmowania formularzy upływa 15 marca.

 

 


Wyszukiwarka

Loading