W latach 2019-2023 realizowano zadanie o nazwie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”. Projekt realizowano w ramach Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym założeniem za-dania była poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków mieszkalnych RSM poprzez przeprowadzenie kompleksowej ich termomodernizacji obejmującej między innymi docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja cieplna ścian piwnicznych, izolacja stropów nad piwnicami, wymiana stolarki otworowej wiatrołapów, ocieplenie ścian zewnętrznych wiatrołapów.

Zakładanymi efektami zadania było obniżenie zużycia energii pierwotnej i zapotrzebowania na ciepło w zabudowie mieszkaniowej jak również spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt w ramach założeń dofinansowano środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.374.318,34zł.